خاطرات

حمایت ها و حامیان

روستای لچوی

اقدامات آموزشی که در روستای لچوی برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های کامپیوتر

روستای گوری

اقدامات آموزشی که در روستای گوری برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های قرآن

روستای جزینک

اقدامات آموزشی که در روستای جزینک برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های خیاطی

روستای خواجه احمد

اقدامات آموزشی که در روستای خواجه احمد برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های  داستانهای قرآنی

روستای دهنو سردار

اقدامات آموزشی که در روستای دهنو سردار برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های خیاطی

روستای محمدشاه کرم

اقدامات آموزشی که در روستای محمد شاه کرم برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های نقاشی کودکان، شعر و بازی با کودکان

روستای حسنخون

اقدامات آموزشی که در روستای حسنخون برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های نقاشی کودکان

روستای جنگی خون

اقدامات آموزشی که در روستای جنگی خون برای سنین مختلف برگزار شده است بشرح زیر است:

  • برگزاری کلاس های آموزش تزیینات پا دری، رومیزی و گیره ی موی تزیینی
صفحه 9 از 10