خاطرات

حمایت ها و حامیان

از این جهت من خرسند می شوم که ببینم برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف خدمتگزاری می کنند و این اسباب این می شود که قدرشان را چند برابر کند. وقتی که ببینند شماها می روید در آنجا برایشان کار می کنید آنها هم خودشان تشویق می شوند به اینکه کارهای زیادتری بکنند.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.