خاطرات

حمایت ها و حامیان

گرفتاری های زندگی وکارهای روزمره عذری موجه برای ترک جهاد نیست، بنابراین وقتی به جهاد فراخوانده می شوید، خواه سبک بار باشید یا گرانبار، باید روانه شوید وبا مال وجانتان درراه خدا پیکار کنید این برای شما بهتر است، اگر بدانید.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.