چاپ
مشاهده در قالب PDF
دی
19

فائزه احمدی

من خداوند مهربان را دوست دارم اگر خداوند نبود ما چیزی در خانه خود نداشتیم و ازتشنگی می مرده م حالا خداوند مهربان به ما نان- آب-غذا داده است خدامان را شکر کنیم تا این نعمت های خوب را به ما داده است

و ما توانایی قدرت داده است که آنها به خوبی استفاده کنیم و به ما حیواناتی داده است خداوند مهربان به ما پدر ومادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ داده است ما از نعمت های خوب خداوند خوب استفاده می کنیم و آن را از دست مده ام ما اگر با خداوند صحبت کنیم راز و عبادت با خداوند مهربان داشته باشیم هر جای که ما هستیم خداوند مهربان هم است ما همیشه باید کارهای خوب انجام دهیم تا خداوند مهربان از ما رازی شود و حرف بزرگ ترا را گوش بدهیم و همیشه با خداوند مهربان همکاری کنیم و هیچ وقت حرف های زشت به کسی نگیم و تا خداوند مهربان از ما رازی باشند خداحافظ خداوند یکتا