شقایق زابلی

سلام خدای مهربان

خدایا تو را شکر می کنم که به  ما دست و پای سالم دادی و تو را سپاس می گویم از نعمتهای زیادی که برای ما آفریدی از تو می خواهم که همیشه پدر و مادر من را سلامت داشته باشی خدایا من تو را خیلی زیاد دوست دارم .

فائزه احمدی

من خداوند مهربان را دوست دارم اگر خداوند نبود ما چیزی در خانه خود نداشتیم و ازتشنگی می مرده م حالا خداوند مهربان به ما نان- آب-غذا داده است خدامان را شکر کنیم تا این نعمت های خوب را به ما داده است