1-   آرزو دارم برای پدرم و مادرم سلامتی برسد.

2-   آرزو دارم برادرم در هم جا محّفق باشد.

3-   آرزو دارم خواهر های مان در زندگش محّفق باشد.

 

4-   آرزو دارم عمّه در زندگی محّفق باشد.

5-   آرزو دارم زندایم در زندگش محّفق باشد.

6-   آرزو دارم مرزیهان خوب بشود.

7-   آرزو دارم خالم در زندگش محّفق بشود.

8-   آرزو دام خانمم در زندگش محّفق باشد.

9-   آرزو دارم اِمام مهدی رودتر زو کند.

10-  آرزو دارم زنمو در زندگیش محّفق باشد.


نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.