آغاز کجاست؟

سر آنکه جهاد فی سبیل الله با هجرت آغاز می شود در کجاست؟

طبیعت بشری در جست و جوی راحت و فراغت است و سامان و قرار می طلبد. یاران! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، سخن از آنان است که اسلام آورده اند اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند. کنج فراغتی و رزقی مکفی...

 

دلخوش به نمازی غراب وار و دعایی که بر زبان می گذرد اما ریشه اش در دل نیست، در باد است. در جست و جوی مأمنی که او را از مکر خدا پناه دهد؛ در جستجوی غفلت کده ای که او را از ابتلائات ایمانی ایمن سازد، غافل که خانه غفلت پوشالی است و ابتلائات دهر، طوفانی است که صخره های بلند را نیز خرد می کند و در مسیر دره ها آن همه می غلتاند تا پیوسته به خاک شود. اگر کشاکش ابتلائات است که مرد می سازد، پس یاران، دل از سامان بر کنیم و روی به راه نهیم. بگذار عبدالله بن عمر ما را از عاقبت کار بترساند.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.