ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

هر کس حاجت برادر دینی خود را برآورد، خداوند در عوض، صد خواستۀ او را که یکی از آنها بهشت است، برآورد؛ هر کس ناراحتی و گرفتاری برادر دینی خود را برطرف سازد، خداوند در روز قیامت، ناراحتی عای اورا محو کند؛

و کسی که برادر دینی خود را در برابر ستمگر یاری کند، خداوند او را از پل صراط که محل لغزش قدم هاست آسان بگذراند؛ و هر کسی که در رفع نیازهای او بکوشد و اورا خوشحال کند، مانند آن است که رسول خدا(ص) را خوشحال نموده است. کسی که به دادن جرعه آبی، تشنگی او را بر طرف سازد، خداوند او را با شربت های سر به مهر بهشتی سیراب کند؛ کسی که با دادن غذایی، او را از گرسنگی برهاند، خداوند از میوه های بهشت بخوراند؛ و کسی که برهنه ای را بپوشاند، خداوند جامه هایی از استبرق و حریر بهشتی بر تن او بپوشاند؛ و کسی که به فقیری با اینکه برهنه نیست، لباس دهد همواره در پناه خدا خواهد بود تا وقتی که از آن پارچه نخی باقی باشد.

 

سوگند به خدا! برآوردن حاجت مؤمن نزد من از روزه و اعتکاف و روزۀ دو ماه پی در پی در ماه های حرام ممحبوب تر خواهد بود.

نوشتن نظر

فیلدهای ستاره دار(*) را حتما پر نمایید.