شهید امینی

کوله پشتی ها بر زمین مانده، خالی است؛ امّا آیا سنگینی آن را بر دوشت حس نمی کنی؟

شهید علی محمودوند

بدانید تنها راهی که می توانید با آن برای خود افتخار جاویدان مهیا کنید اطاعت مطلق شما از ولایت فقیه است.

شهید چمران

من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد.

استاد شهید مرتضی مطهری

مهاجرت عادت انسان است

انسان به یک چیزهایی عادت پیدا می کند. عرف جامعه برای او یک اصل می شود و یک عادت جسمی یا روحی برای او پیدا می شود. عادت جسمی مثل سیگار کشیدن. خیلی از افرادی که سیگار می کشند وقتی پزشک به آنها می گوید: سیگار نکش، جواب می دهند عادت کرده ام، نمی توانم عادتم را ترک کنم، ترک عادت موجب مرض است!

سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی

آغاز کجاست؟

سر آنکه جهاد فی سبیل الله با هجرت آغاز می شود در کجاست؟

طبیعت بشری در جست و جوی راحت و فراغت است و سامان و قرار می طلبد. یاران! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، سخن از آنان است که اسلام آورده اند اما در جستجوی حقیقت ایمان نیستند. کنج فراغتی و رزقی مکفی...

امام زین العابدین علیه السلام

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

هر کس حاجت برادر دینی خود را برآورد، خداوند در عوض، صد خواستۀ او را که یکی از آنها بهشت است، برآورد؛ هر کس ناراحتی و گرفتاری برادر دینی خود را برطرف سازد، خداوند در روز قیامت، ناراحتی عای اورا محو کند؛