امام خامنه ای(مدظله العالی)

همّت کنید و عزم و اراده ی خود را تقویت نمایید. در میدانهای گوناگون، شجاعانه خود مهیّا کنید و آماده باشید. ممکن است ما هرگز جنگ نظامی نداشته باشیم؛ امّا یقیناً جنگ سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی خواهیم داشت.

صحیفه امام ج 10 ص 260 18/7/58

از این جهت من خرسند می شوم که ببینم برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف خدمتگزاری می کنند و این اسباب این می شود که قدرشان را چند برابر کند. وقتی که ببینند شماها می روید در آنجا برایشان کار می کنید آنها هم خودشان تشویق می شوند به اینکه کارهای زیادتری بکنند.

(آیه41 سوره توبه)

گرفتاری های زندگی وکارهای روزمره عذری موجه برای ترک جهاد نیست، بنابراین وقتی به جهاد فراخوانده می شوید، خواه سبک بار باشید یا گرانبار، باید روانه شوید وبا مال وجانتان درراه خدا پیکار کنید این برای شما بهتر است، اگر بدانید.