نتایج آزمایش

نتایج آزمایش:

pH  توسط دستگاه 632 pH meter

EC توسط دستگاه 4010 conductivity meter

اراضی ثنارود اراضی بسیار حساسی هستند و هرگونه تغییر کاربری باید با دقت و آزمایشات زاد انجام گیرد. این منطقه مشابه مزرعه شور اصفهان است که در 40 سانتی متری به یک لایه پترو ژییپسیک می­رسد.

pH مناسب برخی گیاهان

Ph  مناسب برخی گیاهان

خاک­های دارای سخت کفه - ثنا(سنا)رود

لایه سخت از حرکت آب و ریشه گیاه به اعماق جلوگیری می­کند. مدیریت خاک­های دارای سخت کفه مشابه خاک­های کم عمق است. معمولا این خاک­ها را باید با دور و فاصله زمانی کم و با مقدار آب کم در هر نوبت آبیاری آب داد تا از پدید آمدن شرایط غرقاب در سطح خاک جلوگیری شود.

گیاهان مقاوم به گچ

گیاهان مقاوم به گچ

گروه

درجه مقاومت

درصد گچ خاک

1

مقاوم

40

2

نیمه مقاوم

20

 

درختان مناسب برای خاک­های گچی،آهکی

درختان مناسب برای خاک­های گچی،آهکی :

محصولات

1) گندم و جو: سازگاري زياد گندم و جو سبب شده که کشاورزان نسبت به زراعت رغبت بيشتري از خود نشان دهند. گندم و جو مي­تواند در دماي 55-35 درجه مقاومت کند. بنابراين با آب و هواي نسبتاً کويري سازگاري کامل دارد.

میانگین بارندگی و وزش بادها

حدود تغییرات میانگین سرعت وزش بادها در زابل (متر بر ثانیه)

 

میانگین سالانه

میانگین ماه ژوئیه

8/4

1/9

خصوصیات خاک منطقه

خاک­های گچی در شرایط خشک و نیمه خشک کره خاکی گسترش وسیعی دارند. براساس نقشه خاک­های جهان 85 میلیون هکتار خاک گچی در جهان وجود دارد و گسترش آن­ها در ایران 420 هکتار است