اقدامات کمیته بهداشت و درمان

اقداماتی که کمیته بهداشت و درمان گروه جهادی حیدر کرار انجام داده است بشرح زیر است:

  • اهدای ویلچر به معلولی به نام صادق نورا در شهرک آقایی بنجار