اقدامات کمیته پیگیری

اقداماتی که کمیته پیگیری گروه جهادی حیدر کرار انجام داده است بشرح زیر است:

  • بررسی مشکلات شهرک ورمال بخش شیب آب