اقدامات کمیته فرهنگی

اقدامات فرهنگی انجام شده بشرح زیر است:

  • شرکت در مراسم ترحیم تکاور شهید محسن دهمرده ، دیدار با خانواده شهید , چاپ آگهی همدردی
  • دیدار با خانواده شهدای روستای سدکی