دست نوشته های کودکان در وصف رشادتهای سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم میرحسینی

نسرین لک زایی

من به همچین آدمی مثل میرقاسم میرحسینی افتخار می کنم و او هم شجاعانه و با بدون ترس به جنگ رفت

آسیه کوهکن

احساس می کنم که اگر شهیدان نبودن نه کشوری بود نه خودمان بودیم همانند شعری که:

فاطمه ثالثی مؤخر

 

خیلی خوشحال هستم که در جایی زندگی می کنم که چنین مردان دلاور و شجاعی را پرورش داده است

معصومه مسگر قلعه نو

 

احساس خوبی بهم دست داد باور نمی کردم که کشور ما ایران چنین دلاورانی دارد.

زینب کوهکن

 

من به همچین مرد فداکار وایثارانه بخاطر ملت و بخاطر دین اسلام و هم وطن خود مرحبا می گویم که